Για την διαχείριση των υδατικών πόρων της χώρας μας
Έκθεση - εισήγηση για την αναθεώρηση των σχεδίων διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών στην Υποεπιτροπή Υδατικών Πόρων της Βουλής.