Ανακοινώσεις

Οι 437 θέσεις κοινωφελούς εργασίας στους Δήμους του Έβρου

Ο πλήρης κατάλογος με τις θέσεις κοινωφελούς εργασίας του Έβρου

Η δράση έχει ως στόχο την άµεση αντιµετώ̟ιση της ανεργίας πληθυσµιακών οµάδων, που πλήττονται εξαιτίας της οικονοµικής κρίσης και της µακράς ύφεσης, που υφίσταται η ελληνική οικονοµία, βάσει των στοιχείων της εγγεγραµµένης ανεργίας του Οργανισµού Α̟ασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού. Αποβλέ̟ει στην ενίσχυση της α̟ασχόλησης των ανέργων, στην ένταξη/επανένταξή τους στην αγορά εργασίας και, ταυτόχρονα, µέσω Προγραµµάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα, στην αναβάθµιση των παρεχόµενων προς τους πολίτες υ̟ηρεσιών, στη βελτίωση των παρεχόµενων κοινωνικών υπηρεσιών και υπηρεσιών κοινής ωφέλειας της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, στην αναβάθµιση των υπηρεσιών που παρέχονται προς τους πολίτες από τους φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπως η αναβάθµιση και συντήρηση δηµοτικών υποδοµών.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
∆ικαίωµα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συµµετοχής στη διαδικασία κατάρτισης του Πίνακα Κατάταξης Ανέργων για την προώθηση της απασχόλησης µέσω προγραµµάτων κοινωφελούς χαρακτήρα έχουν µόνο οι εγγεγραµµένοι άνεργοι στα µητρώα ανέργων του ΟΑΕ∆, και ανήκουν σε µία τουλάχιστον από τις παρακάτω κατηγορίες:

  1. εγγεγραµµένοι άνεργοι στα µητρώα ανέργων του ΟΑΕ∆, µέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραµµένοι άνεργοι στα µητρώα ανέργων του ΟΑΕ∆
  2. εγγεγραµµένοι άνεργοι στα µητρώα ανέργων του ΟΑΕ∆, µέλη µονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς
  3. εγγεγραµµένοι µακροχρόνια άνεργοι στα µητρώα ανέργων του ΟΑΕ∆
  4. άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ πανεπιστηµιακού και τεχνολογικού τοµέα, εγγεγραµµένοι στα µητρώα ανέργων πτυχιούχων του ΟΑΕ∆, για την κάλυψη θέσεων µε βάση τα τυπικά προσόντα τους
  5. εγγεγραµµένοι άνεργοι στα µητρώα ανέργων του ΟΑΕ∆ άνω των 29 ετών
  6. εγγεγραµµένοι στα µητρώα ανέργων ΑµεΑ του ΟΑΕ∆
  7. εγγεγραµµένοι άνεργοι στα µητρώα ανέργων του ΟΑΕ∆, δικαιούχοι του «Κοινωνικού Εισοδήµατος Αλληλεγγύης» (ΚΕΑ), πρώην «Ελαχίστου Εγγυηµένου Εισοδήµατος»

Για την εφαρµογή της παρούσας, ως µέλη οικογενειών των ανωτέρω 1 και 2 κατηγοριών νοούνται οι εγγεγραµµένοι άνεργοι σύζυγοι της κατηγορίας 1 και ο εγγεγραµµένος άνεργος αρχηγός µονογονεϊκής οικογένειας της κατηγορίας 2.

Κρίσιµος χρόνος συνδροµής των προϋ̟οθέσεων και των κριτηρίων, που λαµβάνονται υπόψη για την επιλογή των υποψηφίων ανέργων είναι ο χρόνος λήξης της προθεσµίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συµµετοχής στην παρούσα πρόσκληση (03/02/2017).

Στα συνημμένα ο κατάλογος με τις 437 θέσεις κοινωφελούς εργασίας στους Δήμους του Έβρου, ανά Δήμο, υπηρεσία τοποθέτησης και ειδικότητα.

Log in

Γεώργιος, Καϊσας, Γιώργος, Καισας, Βουλευτής, Έβρου, Έβρος, Σύριζα, ΣΥΡΙΖΑ, ΓΙΩΡΓΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΑΙΣΑΣ, ΚΑΪΣΑΣ, ΕΒΡΟΣ, ΕΒΡΟΥ, ΕΛΛΑΔΑ, ΘΡΑΚΗ, George, Kaisas, MP, syriza, Καΐσας", Ο επίσημος διαδικτυακός τόπος του Βουλευτή Έβρου (Σύριζα) κ. Γεωργίου Καΐσα. / The official website of the MP Georgios Kaisas, Syriza Party, Greece.