Ανακοινώσεις

2 ΔΙΣ Ευρώ στην Τοπική Αυτοδιοίκηση για τους σκοπούς του προγράμματος Φιλόδημος

Με το ΦΕΚ 1377/Β/24-4-2018 που δημοσιεύθηκε εχθές στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, ξεκινά το πρόγραμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ" για την ενίσχυση των υποδομών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Βασικοί στόχοι του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» είναι: η οικονομικά βιώσιμη και δίκαιη ανάπτυξη, η βελτίωση των βασικών υποδομών των δήμων, η εξυπηρέτηση των κατοίκων στους τομείς των περιβαλλοντικών έργων, της προσπελασιμότητας με υποδομές αρμοδιότητας της τοπικής αυτοδιοίκησης καθώς και προστασίας από φυσικές καταστροφές και η άρση των συνεπειών της οικονομικής κρίσης των τελευταίων ετών, στο πλαίσιο επίτευξης του κατωτέρω σκοπού.

Η συνολική διάρκεια εφαρμογής του Προγράμματος είναι η περίοδος 2018-2022, με δυνατότητα παράτασης ενώ δικαιούχοι του προγράμματος είναι οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (OTA) Α΄ και Β΄ βαθμού, οι Δημοτικές Επιχειρήσεις 'Υδρευσης - Αποχέτευσης και οι Σύνδεσμοι OTA.

Το «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» θα εφαρμοστεί σε όλη τη χώρα ενώ το πρόγραμμα θέτει ως αναπτυξιακές προτεραιότητες την βελτίωση των υποδομών των δικτύων ύδρευσης, την βελτίωση των βασικών περιβαλλοντικών υποδομών και ιδίως αυτών της επεξεργασίας των λυμάτων, την αποκατάσταση των Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) της χώρας με κάλυψη των υπολειπόμενων αναγκών για το σκοπό αυτό, τις υποδομές αντιπλημμυρικής προστασίας και αποκατάστασης ζημιών από φυσικές καταστροφές, τις δράσεις για την αποκατάσταση της αγροτικής οδοποιίας και τις δράσεις ανέγερσης ή/και αποκατάστασης δημοτικών κτιρίων.

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 2 δις ευρώ και τα βασικά κριτήρια για την επιλογή των έργων είναι η σκοπιμότητα, ο ολοκληρωμένος και λειτουργικός χαρακτήρας των προτεινόμενων έργων, η ωριμότητα υλοποίησης, η ρεαλιστικότητα του προϋπολογισμού και του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης.

Οι προσκλήσεις για την υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ», θα εκδίδονται από τον Υπουργό Εσωτερικών και θα συνυπογράφονται από τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, θα εξειδικεύονται η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων και τα έντυπα και δικαιολογητικά που απαιτούνται (Τεχνικά Δελτία Έργων, αποφά- σεις συλλογικών οργάνων κ.λπ.), η ανάλυση των κριτηρίων επιλογής, η προτεραιοποίηση των αναγκών, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Τα αιτήματα ένταξης των έργων στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» θα υποβάλλονται από τους ΟΤΑ στη Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών, σύμφωνα με την πρόσκληση. 

Περισσότερα στο συνημμένο ΦΕΚ

Log in

Γεώργιος, Καϊσας, Γιώργος, Καισας, Βουλευτής, Έβρου, Έβρος, Σύριζα, ΣΥΡΙΖΑ, ΓΙΩΡΓΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΑΙΣΑΣ, ΚΑΪΣΑΣ, ΕΒΡΟΣ, ΕΒΡΟΥ, ΕΛΛΑΔΑ, ΘΡΑΚΗ, George, Kaisas, MP, syriza, Καΐσας", Ο επίσημος διαδικτυακός τόπος του Βουλευτή Έβρου (Σύριζα) κ. Γεωργίου Καΐσα. / The official website of the MP Georgios Kaisas, Syriza Party, Greece.